Föreningens historia

Bostadsrättsföreningen Tordyveln i Vetlanda bildades på ett föreningssammanträde den 5 maj 1952. Av länsstyrelsen i Jönköpings län blev den registrerad den 31 maj 1952. Ordförande var Bernhard Larsson, övriga ledamöter var Eric Ljung och Hjalmar Krantz. Utöver dessa tre utsåg också Vetlanda stads drätselkammare Fritz Lorentzon till styrelseledamot. Suppleanter i styrelsen var Evert Hagholm, Sigurd Edelin och Silas Hektor.

 

Tomtmarken förvärvades av Vetlanda stad jämlikt köpekontrakt av den 6 oktober 1952 till ett pris av 6:-/kvm. Tomtarealen var 8 965,7 kvm varför köpeskillingen blev 53 794:20. Entreprenadkontrakt upprättades med Byggnadsfirman Svensson & Hagström i Malmö den 2 juli 1952 och beräknades preliminärt till kr 2 236 900.-

Hur totalsumman skulle fastställas framgår av entreprenadkontraktet, enligt citat:

“Beställaren och entreprenören överenskomma, att ovan nämnd preliminär entreprenadsumma skall, sedan byggnaderna färdigställts, justeras till överensstämmelse med den summa, som drätselkammaren i Vetlanda vid låneärendets slutliga behandling kan godtaga.” slut citat.

Redan från början planerades med 74 bostadslägenheter, en butik samt 3 uthyrningslokaler i källare avsedda för hantverk och lager.

Månadsavgiften för 2 rum o kök beräknades till 117:35 och inkluderade kostnaden för “fredsbränsle”. Man får betänka att det endast var 7 år efter 2:a världskrigets slut.