Årsmöte 2020

Brf-Tordyvelns styrelse kallar till årsmöte
Tisdag 12 maj 2020 kl 18.00
Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd(upprättande av förteckning på närvarande medlemmar)
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.Val av justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll
5.Val av rösträknare
6.Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
7.Framläggande av styrelsens årsredovisning
8.Framläggande av revisorns berättelse
9.Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om resultatdiposition
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.Fråga om arvoden
12.Val av ordförande,kassör,sekreterare samt övriga ordinarier medlemmar samt suppleanter i styrelsen
13.Val av revisor samt revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15.Motioner
16.Övriga frågor
17 Avslutning